Forfattervejledning

Forfattervejledning

Vejledningen er tænkt som en praktisk hjælp for alle, der har lyst til at bidrage med artikler til STAVN. Ikke for at lægge begrænsninger for kreativiteten, men for at sikre en vis ensartethed i selve det forløb, det er at nå fra forfatterens tanker, henover skriveprocessen til den færdigtrykte, illustrerede artikel i STAVN.


Tekniske forhold:

 1. Artiklen skrives i tekstprogrammet Microsoft Word, 1½ linjeafstand, skrifttype Times New Roman og skriftstørrelse 12. Spalteopbrydning må ikke anvendes. Undgå understregninger. Artiklen bør ikke fylde mere end max. 8 A4-sider.
 2. Citater sættes i ”citationstegn” og i kursiv.
 3. Slutnoter (altså ikke fodnoter) nummereres fortløbende, og notetegnene skrives efter eventuelle tegn (punktum, komma mv.). Noter trykkes efter artiklen. Automatisk notefunktion må ikke anvendes.
 4. Litteratur- eller kildehenvisninger nummereres og skrives tilsvarende slutnoter (jf. punkt 3).
 5. Overskrifter bør indsættes ved større afsnit.
 6. Illustrationer nummereres, og nummeret skrives [i kantet klamme]. Billeder eller øvrige illustrationer må under ingen omstændigheder indsættes i teksten.
 7. Forfatteren kommer med udspil til relevante illustrationer. Allerhelst låner redaktionen originalbillederne og sørger for scanning i den fornødne trykkekvalitet. Billedtekster indsendes i særskilte filer og må altså ikke være en del af selve tekstfilen.
 8. Vælger man at scanne selv, skal kvaliteten være minimum 600 dpi og filformatet jpeg. Billeder og billedtekster skal indsendes i særskilte filer og må altså ikke være en del af selve tekstfilen.
 9. Artiklen indsendes til redaktionen senest den 15. juni i det år, artiklen ønskes bragt. Indsendelse sker ved benyttelse af elektroniske medier, såsom diskette, CD-rom, USB-nøgle eller mail (vedhæftet fil).

Skriveprocessen:

 1. Valg af emne er i princippet frit, men artiklerne skal primært handle om historiske forløb eller begivenheder inden for den tidligere Faaborg Kommune.
 2. Artiklerne skal have almen interesse. Snævre slægtshistoriske, topografiske beretninger eller andet, der efter redaktionens vurdering kun har familiær eller yderst lokal interesse, vil derfor i almindelighed ikke blive optaget.
 3. Artiklerne skal være skrevet efter almindelig dansk retskrivning – i et let læst og letflydende sprog, der rummer en historie, et forløb eller et budskab, der leder frem til en afslutning eller konklusion.
 4. Brugen af fremmedord bør begrænses mest muligt.

Generelt:

 1. Hvis du har en god historie, men måske du ikke lige er en ørn til at skrive, så spørg redaktionen om hjælp. Vi kan ikke på forhånd love noget, men hvis vi har tid og mulighed for at hjælpe med skriveprocessen, gør vi det gerne.
 2. Redaktionen læser korrektur på samtlige artikler og forbeholder sig ret til uden videre at rette eventuelle stave- og grammatiske fejl, ligesom sproglige ændringer i tilfælde af uklare formuleringer uden videre foretages. Forfatteren kontaktes kun ved alvorlige forståelsesmæssige problemer.
 3. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise artikler. Dette kan fx skyldes pladshensyn, flere artikler fra samme geografiske område eller om samme emne, manglende almen interesse eller andet. Hvis forfatteren genfremsender sin artikel det følgende år, er artiklen ikke automatisk sikret optagelse men bedømmes på lige fod med øvrige indkomne artikler.

Redaktionen:

Ruth Jensen  Faaborg Byhistoriske Arkiv
Finn Kyhn Brahetrolleborg Sogns Folkemindesamling
Jan Fischer Nielsen Øster Hæsinge Lokalhistoriske Forening
Susanne Jervelund Svanninge Folkemindesamling
Kirsten Teisner Diernæs Lokalhistoriske Forening
Eva Frellesvig Øhavsmuseet

Redigeret foråret 2015